Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Kompletní články | Strategie podle cílového roku

vytisknout článek...

Strategie podle cílového roku

Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku. Hodí se tak mj. ke generování penzijních úspor.

Investoři, kteří chtějí dlouhodobě generovat úspory na penzi s možností je předčasně vybrat v případně nečekaných životních událostí s finančními dopady, mohou sáhnout po fondech životního cyklu, označovaných také anglickým termínem life cycle funds nebo zkratkou LCF. Stejně jako důchodové fondy II. pilíře a programy pravidelného investování sledují automatický přechod od dynamické investiční strategie ke konzervativní, který se většinou uplatňuje v posledních letech trvání. Jsou přitom vhodné jak pro pravidelné investování, tak pro jednorázovou investici. Na rozdíl od zmíněných investičních programů, které tvoří balík několika různých podílových fondů, představuje LCF pouze jeden podílový fond, byť může jít o fond fondů.

JAK LCF FUNGUJE

Fond životního cyklu obvykle patří mezi velmi dlouhodobé investice se stanoveným datem konečného vypořádání resp. cílovým rokem, kdy fond definitivně skončí a nepůjde již do něho nově investovat. Z hlediska složení portfolia lze LCF charakterizovat jako smíšený fond, který po většinu svého trvání preferuje akciové, případně komoditní nebo jiné dynamické investice s vysokým potenciálem dlouhodobého zhodnocení a krátkodobým rizikem výrazného poklesu. Několik let před finálním vypořádáním (nebo dříve podle uplatňované investiční strategie) ovšem dynamické investice v jeho portfoliu ustupují ve prospěch bonitních dluhopisů. V poslední fázi existence pak LCF nakupuje především nejkonzervativnější nástroje peněžního trhu. Tím se zabraňuje výraznému propadu kurzu těsně před cílovým rokem, aniž by došlo k zásadnímu oslabení celkového zhodnocení za období od vzniku do cílového roku.

VÝHODY A NEVÝHODY

Investor by měl zvolit fond životního cyklu pokud možno tak, aby jeho ukončení těsně, např. jen o několik měsíců předcházelo předpokládané realizaci dlouhodobého investičního cíle (odchod do důchodu, pořízení nemovitosti, zaplacení studia dětí apod.). Pokud navíc LCF nabízí složení portfolia, které po většinu dlouhého investičního období odpovídá vztahu investora k riziku, jedná se o ideální investici. Když však LCF s uvedenými vlastnostmi, zejména vhodným cílovým rokem, na trhu chybí nebo používá jinou základní měnu, než je referenční měna investora, dostává se investor do mnohem složitější situace. Volba LCF s podstatně bližším cílovým rokem, než je termín realizace investičního cíle, v kombinaci s jiným konzervativním produktem na pozdější dobu, pravděpodobně povede ke ztrátě výkonnostního potenciálu. Volba LCF s podstatně vzdálenějším cílovým rokem, než je termín realizace investičního cíle, nebo s měnovým rizikem pak zase investora účinně nechrání před náhlou tržní ztrátou těsně před realizací investičního cíle.

FONDY ŽIVOTNÍHO CYKLU ISČS

Investiční společnost České spořitelny v současnosti nabízí ISČS Fond životního cyklu 2020 a ISČS Fond životního cyklu 2030. Číslo v názvu znamená cílový rok, v němž by měl investor našetřené peníze ideálně potřebovat. Jde o korunové smíšené fondy fondů s českým domicilem. Oba jsou zajištěny proti měnovému riziku a nastaveny tak, aby pro ně při daném počtu let, které zbývají do cílového roku, platila stejná neutrální alokace portfolia podle benchmarkových indexů reprezentujících globální akcie, komodity, české státní dluhopisy a nástroje korunového peněžního trhu. Z tabulky 1 lze vyčíst, že ISČS Fondy životního cyklu mají poměrně volné investiční limity a mohou se složením portfolia v daném období i výrazně odchylovat od stanovené neutrální alokace. Jejich investiční strategie se dále vyznačuje skokovými změnami v neutrální alokaci ve prospěch konzervativních aktiv při přechodu z jednoho pětiletého období na další.

Pokud jde o skutečné složení portfolia dostupné z konce listopadu 2013, zohledňuje fond s cílovým rokem 2020 asi 60 % dluhopisové investice a peněžní trh, 4 % komoditní investice a 36 % akciové investice, na nichž se podílí regiony Severní Ameriky (17 %), západní Evropy (9 %), Japonska (3 %) a Asie a emerging markets (7 %). Fond s cílovým rokem 2030 vyhrazuje 68 % majetku akciovým investicím rozděleným do regionů Severní Ameriky (36 %), západní Evropy (14 %), Japonska (6 %) a Asie a emerging markets (12 %). Komoditní investice u něj představují 4 % a dluhopisové investice a peněžní trh 28 % majetku. Ze srovnání těchto alokací s neutrálními vahami hlavních tříd aktiv a jejich limity pro období 2010-2014 vyplývá, že oba fondy se od neutrálního složení portfolia zásadně neodchylují a maximálně povolených investičních limitů nevyužívají (tabulka 1). Akciová část portfolia obvykle zahrnuje indexové fondy a ETF na vyspělé i rozvíjející se trhy nebo aktivně řízené akciové fondy ISČS/ESPA jako např. ISČS Top Stocks. V dluhopisové části najdeme jak jednotlivé české státní dluhopisy, tak dluhopisové fondy ISČS/ ESPA zaměřené na ČR nebo střední a východní Evropu s expozicí na různé typy dluhopisů včetně krátkých i korporátních. Přednost zde dostávají dluhopisy s ratingem v investičním stupni.

Oba fondy strhávají při popsaných investičních strategiích vstupní poplatek 2,5 % a vyžadují bezproblémovou minimální investici 100 Kč. Manažerský poplatek činí 1,2 % (2020) resp. 1,6 % (2030). Vzhledem ke struktuře fondu fondů však roční celková nákladovost TER dosahuje 2,1 % u ISČS Fondu životního cyklu 2020 a 2,9 % u ISČS Fond životního cyklu 2030, což je srovnatelné s výrazně dynamickými nebo i akciovými fondy.

RAIFFEISEN CZK LIFECYCLE FUND 2040

Tuzemským investorům s horizontem kolem 26 let, kteří chtějí ještě mnoho let držet jasnou převahu dynamických nástrojů nad konzervativními, se nabízí Raiffeisen CZK LifeCycle Fund 2040. Jde o korunový fond s poněkud komplikovanou strukturou portfolia, jehož jednu polovinu, kterou řídí česká Raiffeisen investiční společnost, tvoří české akcie a dluhopisy, a druhou polovinu, kterou řídí rakouská Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft, tvoří dobře diverzifikované globální fondy s expozicí na vyspělé i rozvíjející se trhy a zaměřením na různé třídy aktiv, zejména akcie, komodity, měny, dluhopisy s vysokým výnosem a korporátní dluhopisy. Přechod od dynamické investiční strategie ke konzervativní v logice životního cyklu se odehrává ve třech fázích. V nejdelší první a dnes aktuálně platné fázi investuje fond především do akcií a dalších dynamických aktiv jako komodit, dluhopisů s vysokým výnosem nebo měn, zatímco konzervativní dluhopisy a nástroje peněžního trhu odsouvá do role doplňku. Neutrální poměr mezi dynamickou (akciovou) složkou a konzervativní (dluhopisovou) složkou činí v této fázi 80:20. Následuje druhá fáze, která se bude uplatňovat zejména v posledních 10 letech existence fondu a během níž bude docházet k postupné realokaci portfolia z dynamických nástrojů do konzervativních, tedy hlavně do dluhopisů investičního stupně a nástrojů peněžního trhu. Ve třetí fázi, relevantní v posledním roce trvání fondu, pak již bude fond obsahovat pouze krátké dluhopisy a nástroje peněžního trhu s průměrnou dobou do splatnosti 3 roky.

Raiffeisen CZK LifeCycle Fund 2040 nesleduje (na rozdíl od ISČS Fondů životního cyklu) oficiální benchmark. Striktní investiční limity pro váhy akciových a dluhopisových investic platí pouze pro „českou“ polovinu portfolia – v rakouské „polovině“ dominuje výše naznačený diverzifikační přístup s cílem maximalizovat rizikově očištěný výnos. Za tímto účelem fond zahrnuje také finanční deriváty, zejména dluhopisové. Koncem listopadu 2013 se na jeho portfoliu podílely akciové investice v Severní Americe (31 %) a střední a východní Evropě (32 %), dále pak dluhopisové investice v eurozóně (16 %) a střední a východní Evropě (7 %). Menší zastoupení měly investice do komodit a měn.

Raiffeisen CZK LifeCycle Fund 2040 strhává u nejnižších investic vstupní poplatek 3,5 % a jeho běžné roční náklady na správu činí 2,2 %. Je tedy dlouhodobě levnější než srovnatelně dynamický ISČS Fond životního cyklu 2030. Minimální investice představuje 1000 Kč.

EUROVÉ FONDY ŽIVOTNÍHO CYKLU BNP PARIBAS IP

Vedle korunových jsou v ČR dostupné také eurové fondy životního cyklu. Skupina BNP Paribas IP nabízí hned dvě produktové řady. 29 starších fondů s označením BNP Paribas Plan Target Click Fund má cílové roky 2014, 2015, 2016, … 2042 vždy s ročními odstupy. V takové skupině si pak investor může snáze vybrat fond šitý mu na míru podle cílového roku, pokud chce krátce po jeho ukončení realizovat významný investiční cíl (odchod do důchodu, koupě nemovitosti, zaplacení studií dětí apod.). Tomu se v čase přizpůsobuje i alokace portfolia uvedených fondů – zatímco nejkratší BNP Paribas Plan Target Click Funds 2014-2010 investují rozhodující většinu majetku do bezpečných konzervativních aktiv, BNP Paribas Plan Target Click Fund 2028 se středním cílovým rokem vyhrazuje rizikovým aktivům přes 15 % portfolia a BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 s nejvzdálenějším cílovým rokem přes 30 % portfolia. Přes bohatý výběr cílových let tak tyto fondy celkově sledují méně dynamické investiční strategie než odpovídající korunové fondy životního cyklu ISČS a Raiffeisen. Na druhé straně, celková nákladovost TER se v řadě BNP Paribas Plan Target Click pohybuje níže od 0,5 % u nejkratšího fondu (2014) do 2,0 % u nejdelšího fondu (2042). Vstupní poplatek z nejmenších investic je však vyšší a dosahuje 5,25 %.

Skupina BNP Paribas IP nedávno uvedla na trh šestici nových eurových fondů životního cyklu v řadě BNP Paribas Easy Future s cílovými roky 2018, 2023, 2028, 2033, 2038, 2043. Těm se FOND SHOP bude věnovat v čísle 4/2014. Obecná nevýhoda eurových fondů životního cyklu pro korunového investora spočívá v měnovém riziku, které nežádoucím způsobem zvyšuje volatilitu v korunovém vyjádření zvláště u konzervativně nastavených fondů s blížícím se cílovým rokem.

DOSAVADNÍ VÝSLEDKY

Dosavadní výsledky korunových fondů životního cyklu z hlediska výkonnosti a volatility ukazuje tabulka 2. I když na zásadní hodnocení je při krátké době jejich trvání ještě brzo, vykázal ISČS Fond životního cyklu 2020 v posledních letech velmi dobrou výkonnost při nejnižší volatilitě. Kdo však do ISČS Fondů životního cyklu investoval hned při jejich vzniku v září 2007, stále se kvůli finanční krizi a vstupním poplatkům nachází v mírné ztrátě.

Aleš Vocílka

Vydáno dne 30.1.2014

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.