Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Kompletní články | Pouze pro zkušené

vytisknout článek...

Pouze pro zkušené

Po snížení zákonné minimální investice v roce 2016 se v ČR zvedl zájem o fondy kvalifikovaných investorů. Nyní mají úplnou volnost ve složení portfolia a lze je tak doporučit jen zkušeným investorům.

S fondy kvalifikovaných investorů (dále jen FKI), které nejsou určeny široké veřejnosti, ale omezené skupině investorů splňujících přísnější podmínky, se občas setkáváme i na stránkách našeho časopisu. V rubrice PRODUKT někdy věnujeme celé dvě strany vybranému FKI a podrobně ro-zebíráme jeho investiční strategii nebo do-sažené výsledky.

V tomto článku však příliš konkrétní ne-budeme, neboť si popíšeme obecné principy fungování FKI, jejich právní rámec, okruh přípustných investorů a podíváme se na nejčastěji používané investiční strategie.

Za posledních 10 let se na českém trhu objevilo mnoho FKI s rozmanitými strategiemi od řady známých i méně známých investičních společností. Rozšíření jejich nabídky umožnila postupná liberalizace le-gislativy. V současnosti upravuje fungování FKI Zákon o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. (dá-le jen ZISIF), který fondový byznys usměrňuje v souladu s trendy v EU. Obecnější právní normu představuje Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. (dále jen ZPKT).

KVALIFIKOVANÝ INVESTOR A JEHO ROLE

Do FKI mohou investovat pouze tzv. kva-lifikovaní investoři, mezi něž patří právnické osoby vymezené mj. v § 2a ZPKT a fy-zické osoby, které podle ZISIF buď disponují kapitálem alespoň 125 tisíc EUR (více než 3 mil. CZK) a čestně prohlásí, že mají dostatečné znalosti a zkušenosti pro vyhodnocování investičních příležitostí a rizik spojených s nástroji využívanými fondem, nebo disponují kapitálem od 1 mil. CZK a kromě čestného prohlášení navíc prokážou administrátorovi FKI, že pro svou investici disponují odpovídajícím finančním zázemím, vyhovujícím investičním cílem i pa-třičnými odbornými znalostmi a zkušenostmi – na základě úspěšného vyplnění podrobného testu vhodnosti. Druhou možnost zavedla novela ZISIF z června 2016, která tak fakticky snížila povinnou minimální in-vestici do FKI z původních 125 tisíc EUR na 1 mil. CZK. Uvedené nutné zákonné podmínky pro kvalifikovanost investora ovšem neznamenají právní nárok toho, kdo je splní, na vstup do jakéhokoli FKI. Hrají spíše roli protiváhy k benevolentní regulaci FKI, kte-rá je dnes nesvazuje žádnými diverzifikačními limity a dovoluje jim investovat do široké škály aktiv včetně těch málo kore-lovaných s běžnými akciemi a dluhopisy, resp. aktiv, jejichž cena se stanovuje mi- mo regulovaný veřejný trh např. znaleckými posudky. Na jedné straně tak legislati-va umožňuje FKI provozovat efektivnější strategie z hlediska rizikově váženého výnosu, než jaké připadají v úvahu u klasických OPF pro retail, na druhé straně ale ne-brání vzniku velmi rizikových a zcela ne-diverzifikovaných FKI, obsahujících třeba jediné veřejně neobchodované aktivum. Kvalifikovaný investor se tedy musí chránit před riziky hlavně sám např. tím, že bu-de dobře rozumět předmětu i způsobu investování fondu a seznámí se se svými prá-vy a povinnostmi v jeho statutu. FKI někdy stanovují svým investorům přísnější požadavky, než jaké vyplývají ze zákona. Pokud jde o minimální investici, existují fondy, do nichž je nutné vložit alespoň několik milionů korun nebo i přes 10 milionů korun. Záleží na typu aktiv, kte-ré chce daný fond pojmout, a na preferovaném okruhu či počtu kvalifikovaných investorů, které chce správce fondu oslovit. Většina v ČR působících FKI již ale využila zmírnění legislativy z roku 2016 a stačí jim 1 mil. CZK od jednoho investora. Poněkud častěji uplatňují FKI speciální omezení likvidity. Jedná se např. o možnost vstupovat do fondu nebo vystupovat z něj pouze v určitých obdobích. V zájmu dlouhodobé stability svěřených prostředků může dále FKI zatížit výstup investorů, kteří sledují kratší horizont, sankčním výstupním poplatkem.

ODLIŠNOSTI OD RETAILOVÝCH OPF

Jak už bylo naznačeno, FKI se oproti klasickým OPF pro retail těší mnohem mírnější zákonné regulaci, která jim přináší větší volnost v investování i možnost měnit investiční strategii bez schválení ČNB. Znamená však také podstatně menší automatickou právní ochranu investorů.

Rozeberme si trochu podrobněji nejprve investiční strategie. FKI mohou stejně ja-ko klasické OPF nabývat do svého portfolia standardní cenné papíry včetně podílových listů jiných fondů a ETF, ale také např. nesplacené pohledávky, veřejně neobchodované akcie a rozmanitá reálná ak-tiva jako nemovitosti, fyzické komodity včetně zvířat, umělecké předměty, starožitnosti nebo různé sbírky. Díky této volnosti dokážou dobře řízené FKI lépe reagovat na možný nepříznivý vývoj finančních trhů a na nich obchodovaných cenných papírů, spojený např. s vysokou inflací nebo finanční krizí. Správně zvolená a prosazo-vaná investiční strategie by jim tak měla dlouhodobě přinášet lepší rizikově-výno-sový profil, než na jaký běžně dosáhnou re-tailové OPF. To však má i druhou stranu mince, kdy nějaká příliš speciální a úzkoprofilová strategie, prosazovaná FKI v ne-vhodnou dobu, může vyvolat velkou ztrátu. FKI totiž často slouží ke krytí rizikových projektů, které nedokázaly získat financování od bank, a někdy se účelově použije jeden fond na jeden projekt.

Zde je na místě poznamenat, že od června 2017 došlo ke zrušení zákonných diverzifikačních limitů pro FKI, které dříve ne-mohly investovat více než 35 % majetku do jednoho aktiva a nyní již tuto podmín-ku splňovat nemusí (nařízení vlády č. 133/ 2017 Sb.) Navíc mohou FKI na rozdíl od standardních OPF využívat finanční deriváty nejen jako zajišťovací nástroje eliminující např. měnové riziko, ale také jako prostředek ke spekulaci s cílem vydělat tře-ba na vývoji měnových kurzů nebo komoditních kontraktů. Dále se u FKI, zejména těch zaměřených na nemovitosti, běžně set-káváme s výraznou finanční pákou, která představuje riziko zejména v době růstu úrokových sazeb. Podotkněme v této souvislosti, že FKI nemusí na rozdíl od běžných OPF pro retail zveřejnovat zjednodušený dokument „Klíčové informace pro in-vestory“ (KIID) ani uvádět syntetický ukazatel rizikovosti SRRI. Jediným relevantním dokumentem vymezujícím investiční strategii tak zůstává statut.

Nyní něco k právním aspektům fungování FKI. ZISIF dělí investiční fondy na (standardní a speciální) fondy kolektivního investování, které shromažďují prostředky od široké veřejnosti, a FKI určené pouze kvalifikovaným investorům podle dřívější definice. FKI mohou nabývat více právních forem. V ČR jde nejčastěji o podílový fond a akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, označovanou jako SICAV (z francouzského société d’investissement a capital variable).

Podílový fond nemá právní subjektivitu a spravuje ho investiční společnost jako ob-hospodařovatel s licencí od ČNB. Vydává ovšem vlastní podílové listy, čímž se neliší od OPF. Výhodou FKI ve formě podílového fondu je jednoduchost, menší časová náročnost a nižší náklady na jeho založení.

SICAV představuje složitější akciovou strukturu, která spočívá v rozdělení základního kapitálu na zakladatelské akcie s hlasovacími právy, zapisované do obchodního rejstříku a investiční akcie s právem zpětného odkupu, držené kvalifikovanými in-vestory. SICAV má na rozdíl od podílového fondu právní subjektivitu a může zřizovat vlastní podfondy zaměřené např. na díl-čí třídy aktiv v rámci jedné souhrnné kategorie, kterou zastřešuje právě SICAV jako samosprávný fond. Dílčí podfondy jsou od sebe účetně a majetkově oddělené, takže případné slabé výsledky jednoho z nich ne-ovlivní výkonnost ostatních.

Kromě dvou diskutovaných nejčastějších forem lze pro založení FKI v ČR vy-užít i společnost s ručením omezeným, ko-manditní společnost nebo svěřenský fond.

Kvalifikovaní investoři zpravidla mají na rozhodování FKI o jeho akvizicích větší vliv než nekvalifikovaní investoři na investování běžného retailového OPF. Záleží ale na konkrétní právní formě FKI, kdy lepší možnosti obecně poskytuje SICAV, a především na jeho statutu, který podrobně vy-mezuje rozdělení pravomocí mezi kvalifikovanými investory, administrátorem a ob-hospodařovatelem. ZISIF např. umožňuje FKI měnit investiční strategii bez schvále-ní ČNB jako nejvýznamnějšího regulátora českého kapitálového trhu, přičemž impulsem k takovému kroku běžně bývá pop-távka ze strany kvalifikovaných investorů. Obhospodařovatel pak může FKI předčasně zrušit s likvidací zejména z důvodu ne-schopnosti plnit stanovené investiční cíle nebo kvůli nadměrným zpětným odkupům ze strany investorů. Jiný případ představuje zánik FKI po uplynutí počtu let, na něž byl založen.

Pro většinu v ČR registrovaných FKI navíc platí nízká 5% sazba daně z příjmu právnických osob, zatímco standardní daň z příjmu právnických osob u nás dosahuje 19 %. Toto zvýhodnění pochopitelně zvyšuje potenciální čistý výnos fondu. Alternativní způsob, jak si zajistit minimální daňové povinnosti, je registrace FKI v nějakém daňovém ráji a následná žádost ČNB o po-volení k veřejné nabídce na českém trhu.

NEJČASTĚJŠÍ STRATEGIE

Růst počtu FKI i objemu jejich majetku v ČR se zrychlil od roku 2016, kdy zákonodárci snížili nutnou minimální investici pro jednoho kvalifikovaného investora. Tohle zmírnění přirozeně zvedlo zájem o FKI ze strany méně bohatších osob, které tak nyní mohou lépe diverzifikovat své úspory i mi-mo FKI. Dnes navíc ZISIF umožňuje rozdělit minimální investici 1 mil. CZK mezi více FKI jednoho správce. Podle dostupných údajů AKAT ČR dosáhl koncem září 2017 celkový majetek ve FKI působících v ČR přes 126 mld. CZK. Tabulka 1 ukazuje, že ze správců, popř. administrátorů FKI zaujímají největší podíl na českém trhu in-vestiční společnosti Avant a Amista, které se na tuto oblast specializují. Z investičních společností nabízejících klasické OPF pro veřejnost se ve správě FKI nejvíce angažu-jí Amundi CR, J&T, Generali Investments CEE, Erste AM ČR a ČSOB AM.

Tabulka 1: Majetek ve fondech kvalifikovaných investorů s domicilem v ČR

Z hlediska investiční strategie mají na českém trhu největší zastoupení FKI zaměřené na nemovitosti, a to nejen na budovy, ale i zemědělskou půdu nebo pozemky. Ji-né zohledňují různé alternativní třídy ak-tiv, které běžně nemohou pokrývat retailové OPF – např. víno, umělecké předměty nebo staré automobily (veterány). Posled-ní dobou roste i obliba FKI zacílených na segment „private equity“. Tyto drží podíly v menších perspektivních, ale zároveň rizi-kových a veřejně neobchodovaných firmách. Další FKI zohledňují moderní a čas-to státem dotované energie z obnovitelných zdrojů, když investují např. do solárních, větrných nebo vodních elektráren.

SVOBODA ŽÁDÁ ODPOVĚDNOST

Popsaná volnost FKI vyžaduje nejvyšší ná-roky na odpovědnou správu a kvalitní investiční proces ze strany obhospodařovatele, včetně odbornosti a zkušeností portfolio manažerů v mnohdy poměrně úzké oblasti, kterou daný fond investičně pokrývá. Orientovat by se v ní měl i samotný kvalifikovaný investor, kterému však nedoporučujeme vložit většinu úspor do příliš úzce zaměřených FKI. Jinak ale FKI slouží jako nástroje pro speciální investiční příležitosti, dobré i špatné. Kdo se chce o nich dozvědět něco více, najde řadu obecných i konkrétních informací na internetu, např. na stránkách www.fondykvalifikovane.cz.

Aleš Vocílka

Vydáno dne 1.3.2018

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.