Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Kompletní články | Dividendy jsou důležité

vytisknout článek...

Dividendy jsou důležité

Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.

Hlavní regionální nebo globální akciové indexy měří výkonnost příslušných akciových trhů a pomáhají investorům získat představu o tom, jak dobře nebo špatně si vedou akciové fondy, které mají dotyčné indexy za své benchmarky. V této souvislosti je dobré vědět, že většina akciových indexů se kalkuluje ve dvou základních verzích. Jde o tzv. cenový index (anglicky price index, zkratka PR), který měří pouze vývoj tržních cen zahrnutých akcií v daných vahách, a index celkové návratnosti (anglicky total return index, zkratka TR či GR u indexů MSCI), který navíc zohledňuje zhodnocení plynoucí z okamžitého reinvestování dividend vyplácených k zahrnutým akciím. Pro každý akciový index dostupný v obou verzích platí, že jeho celková návratnost TR v čase překonává cenový vývoj PR.

PŘÍKLAD JEDNOHO TITULU

Proces plného reinvestování dividend lze vysvětlit na zjednodušeném příkladu držby jediného akciového titulu. Předpokládejme, že investor nakoupil balík akcií jedné veřejně obchodované společnosti za počáteční cenu 10 000 CZK a chce ho prodat přesně po 2 letech. Hodnota původního balíku za 1 rok od pořízení stoupne na 10 500 CZK, ale po 2 letech se vrátí na 10 000 CZK. Na první pohled se tedy zdá, že celkový výnos z investice je (při zanedbání transakčních nákladů) nulový.

Jenže dotyčný akciový titul vyplácí svým majitelům jednou ročně, shodou okolností přesně ve výroční den pořízení uvažovaným investorem, dividendu v čisté výši 3 % z aktuálního tržního kurzu. Celkové peněžní toky investora za sledované 2leté období pak budou díky dvěma splátkám dividend kladné.

Dividendy představují dodatečný příjem a shromažďují se na odděleném majetkovém účtu od vlastního balíku akcií. Představme si nyní, že investor použije peníze získané z vyplacených dividend k okamžitému nákupu dalších akcií stejné společnosti, tzn. dividendy plně reinvestuje. V době výplaty první dividendy činí tržní hodnota drženého balíku akcií 10 500 CZK, takže reinvestice dividendy povede k jeho navýšení o 3 % na 10 815 CZK. Během následujícího roku by však tržní hodnota původního balíku bez reinvestice dividendy klesla z 10 500 CZK na 10 000 CZK, což s využitím trojčlenky znamená snížení hodnoty balíku s reinvesticí na 10 300 CZK po 2 letech. Tehdy však investor získá druhou dividendu ve výši 3 %, takže dohromady bude mít 10 609 Kč.

2letá investice do akciového titulu s dividendovým výnosem 3 % tedy přinesla výnos 6,1 %. Pokud bychom však nebrali dividendy vůbec v úvahu, činil by výnos 0 %. Kdyby uvažovaný investor pokračoval v reinvestování dividend dále, narůstal by uvedený rozdíl každým rokem o ona 3 % za předpokladu konstantního čistého dividendového výnosu na této úrovni. To s ohledem na složené úročení znamená, že po 10 letech by celkový efekt reinvestování dosáhl 34,4 %, protože 1,0310 = 1,344.

Na tomto principu vzniká i rozdíl mezi celkovou návratností a cenovým vývojem jakéhokoliv akciového indexu s tím, že u indexů obsahujících velký počet dividendových titulů s různými termíny výplat se náskok celkové návratnosti zvyšuje průběžně a ne jednorázově jako u jednoho akciového titulu ve zvoleném příkladu.

VELKÉ REGIONÁLNÍ ROZDÍLY

Intenzita náskoku celkové návratnosti nad cenovým vývojem se u jednotlivých akciových indexů přirozeně liší. Záleží totiž na průměrném dividendovém výnosu portfolia akcií, z kterého je index složen. Čím vyššího průměrného dividendového výnosu da-ný akciový trh dosahuje, tím výraznější lze očekávat nadvýkonnost dividendové verze příslušného indexu oproti jeho cenové verzi bez ohledu na to, v jaké měně jsou obě vyjádřeny. Dividendový výnos má přitom různou úroveň v jednotlivých investičních regionech. Z vyspělých trhů bývá tradičně vyšší v Evropě a Austrálii než v USA a Japonsku. Obdobné regionální rozdíly existují i u rozvíjejících se zemí.

Graf 1 srovnává korunovou výkonnost globálních akciových indexů MSCI pokrývajících vyspělé a rozvíjející se trhy i regionálních akciových indexů MSCI, zaměřených v rámci vyspělých trhů na Severní Ameriku, Evropu, Japonsko a Pacifik bez Japonska – vše v dividendových verzích GR i cenových verzích PR za posledních 10 let od března 2008 do února 2018. Stejným způsobem zobrazuje graf 1 i český akciový index PX v dividendové verzi TR a cenové verzi PR. Jednotlivé indexy zde předně vykazují výrazné rozdíly v absolutní korunové výkonnosti, když např. Severní Amerika do roku 2016 jasně překonávala ČR. Těmito rozdíly se však dále zabývat nebudeme, rozebereme místo toho odlišné relativní nadvýkonnosti dividendových verzí akciových indexů oproti jejich cenovým verzím.

Přesný vývoj těchto nadvýkonností v čase ukazuje pro diskutované akciové indexy graf 2. Z něj je patrné, že v souladu s naznačenými rozdíly průměrných dividendových výnosů na různých akciových trzích tvoří dividendy významnou součást dlouhodobého zhodnocení u českých, pacifických a západoevropských akcií, kde těm pacifickým vydatně pomáhá Austrálie. Na-opak podstatně slabší příspěvky reinvestování dividend k celkovému zhodnocení vykazují z hlavních regionů Japonsko a Severní Amerika, kde dominujícím akciím z USA s podprůměrným dividendovým výnosem v celosvětovém srovnání nedokážou pomoci okrajově zastoupené kanadské akcie s pouze mírně nadprůměrným dividendovým výnosem. Globální akciové indexy MSCI, pokrývající vyspělé a rozvíjející se trhy, vykazují přibližně stejný vliv dividend na celkovou návratnost, takže tento faktor obecně nezávisí na vyspělosti trhu.

Zajímavé je, že náskok dividendových verzí diskutovaných akciových indexů nad jejich cenovými verzemi, odvozený od zprůměrovaného dividendového výnosu zahrnutých titulů, v čase zásadně nemění svou intenzitu. Přesto však v posledních 2 letech, vyznačujících se silným ekonomickým růstem a optimistickými vyhlídkami firem, byl zejména na dividendově atraktivních trzích typu ČR tento relativní ukazatel silnější než v roce 2008, kdy vrcholila globální finanční krize.

Z krátkodobého hlediska pak relativní nadvýkonnost dividendových verzí některých akciových indexů podléhá velkým sezónním výkyvům, neboť firmy v určitých regionech tradičně vyplácejí dividendy v některých ročních obdobích častěji než v jiných – podle grafu 2 v Evropě a ČR hlavně na jaře a v Japonsku hlavně v březnu a září. U ČR má skokové změny nadvýkonnosti dividendové verze indexu PX na svědomí také nízký počet zahrnutých titulů.

INDEXY VYSOKÝCH DIVIDEND

Tabulka 1 shrnuje celkové a průměrné nad-výkonnosti dividendových verzí zmíněných globálních a regionálních akciových indexů MSCI za sledované 10leté období od března 2008 do února 2018 a přidává k nim stejně vypočtené nadvýkonnosti dividendových verzí geograficky příslušných akciových indexů MSCI s označením High Dividend Yield (HDY), zaměřených na vysoký a udržitelný dividendový výnos – např. MSCI World High Dividend Yield. Jejich 5letý vývoj shodou okolností představil graf 1 v minulé rubrice FOKUS FS 5/2018. Indexy HDY obsahují pouze akciové tituly s nadstandardním dividendovým výnosem na daných trzích, zatímco základní indexy typu MSCI World zahrnují i tituly bez dividendových výplat. Indexy HDY v dolní části tabulky 1 tak zjednodušeně představují dividendově atraktivní podmnožiny základních akciových indexů v horní části tabulky 1 a míra nadvýkonnosti dividendových verzí proti cenovým verzím je tak u nich výraznější než u základních indexů. (Český akciový index PX nemá svůj HDY protějšek pro úzké vymezení a malý počet zahrnutých titulů.)

Pořadí regionů ovšem zůstává u indexů HDY stejné, když nejsilnější nadvýkonnost dividendové verze zprostředkovává index MSCI Pacific ex Japan HDY a nejslabší in-dex MSCI Japan HDY. Ten navíc v uvedeném relativním ukazateli nestačí na index MSCI North America HDY, zatímco indexy MSCI Japan a MSCI North America si v horní části tabulky 1 vedou podobně.

VYPLATÍ SE ROZLIŠOVAT

Rozlišovat mezi dividendovými verzemi akciových indexů, které měří celkovou návratnost, a jejich cenovými verzemi, které měří prostý cenový vývoj bez reinvestování dividend, se hodí mj. při čtení informačních dokumentů investičních produktů. Pokud se nějaký akciový fond chlubí značnou nad-výkonností proti svému benchmarku, není to až taková sláva, používá-li jako benchmark cenový index. Naprostá většina v ČR registrovaných fondů totiž automaticky re-investuje dividendy, a proto by měly používat jako benchmarky zásadně indexy celkové návratnosti. ETF vycházejí z hlediska dividendové transparentnosti benchmarků lépe až na to, že některé z nich dividendy pouze vyplácejí bez automatického reinvestování. Bdělost je na místě i u různých strukturovaných fondů a investičních certifikátů s pevným datem splatnosti, které čas-to odvozují své výnosy od vývoje cenových akciových indexů nebo tržní hodnoty koše akcií bez zohlednění dividend.

Aleš Vocílka, Igor Bielik

Vydáno dne 29.03.2018

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Na koho dopadne růst daní v USA


Obrázek aktuálně Odhadovaný dopad zvýšení daní na EPS daného sektoru


Super levná reálná aktiva


Obrázek aktuálně Vývoj ceny reálných aktiv vs. finančníchDoporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.