Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Podmínky užívání internetových stránek

Podmínky užívání internetových stránek www.fondshop.cz a soubory Cookies:

Provozovatelem těchto stránek je společnost MONECO, spol. s r.o. Společnost MONECO pokrývá svými aktivitami a nabídkou služeb potřeby klientů od bankovních subjektů, přes spořitelny, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, správce a manažery investičních, podílových a penzijních fondů, finanční manažery akciových společností, podnikatele, advokáty, daňové poradce, auditory až po mnoho institucionálních i soukromých investorů. Mezi nejrenomovanější zákazníky společnosti patří nejen státní instituce jako Ministerstvo financí ČR, Fond národního majetku ČR, Česká národní banka, ale i Burza cenných papírů Praha, RM-Systém, Komise pro cenné papíry, Unie investičních společností a dále mnoho významných tuzemských i zahraničních bank působících v České republice, investičních společností, penzijních fondů a redakcí hlavních tuzemských periodik.

Společnost v současné době poskytuje svým zákazníkům odborné konzultace, komplexní investiční poradenství, uskutečňuje vydavatelské aktivity, realizuje dodávky specializovaného finančního software a organizuje odborné vzdělávací programy.

V souladu s vývojem kapitálových trhů v České republice a s liberalizací zahraničního investování se společnost koncentruje na monitoring a analýzy vývoje na světových finančních trzích, komplexní poradenství v oblasti globálního investování privátních i institucionálních klientů s využitím nejmodernějšího finančního know-how, informačních technologií a investičních instrumentů.

Tyto stránky byly připraveny s nejvyšší možnou odbornou péčí. Data a informace zde publikované nesmí být považovány za nabídku k nákupu nebo prodeji nějakého investičního instrumentu nebo jiné investiční doporučení. Vydavatel MONECO spol. s r.o. nebo jiné propojené subjekty a osoby mohou vlastnit nebo provádět obchodní transakce se sledovanými nebo odvozenými finančními instrumenty nebo poskytovat taková investiční doporučení či zprostředkovávat obchody pro své klienty. Hodnocení zaměstnanců podílejících se na tvorbě analýz, komentářů či jiných článků není podmíněno, ani není přímo či nepřímo závislé na činnostech, které společnost MONECO spol. s r.o. může provádět s analyzovanými nebo odvozenými finančními instrumenty v rámci poskytování poradenství a/nebo při zprostředkování obchodů pro své klienty. Obsah stránek je průběžně aktualizován; data, informace, stanoviska, názory nebo jiná sdělení musí být posuzována vždy k datu jejich uveřejnění na těchto stránkách. Emitenti, prodejci, či zprostředkovatelé analyzovaných investičních nástrojů nejsou zpravidla seznámeni s obsahem a výsledky analýz a komentářů před jejich zveřejněním a tyto nejsou zároveň z jejich strany žádným způsobem upravovány. Analýzy produktů jsou vytvářeny nezávisle na základě interních finančních a ekonometrických modelů a metodických postupů. Veškeré názvy společností, investičních instrumentů a jiných finančních produktů a subjektů jsou uváděny pouze informativně a neznamenají v žádném případě veřejnou nabídku k nákupu či prodeji. Data a informace zde publikované byly získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. MONECO spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za kompletnost, správnost, včasnost ani přesnost publikovaných informací. MONECO spol. s r.o. nenese žádnou přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou odpovědnost za případné finanční nebo jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím publikovaných informací, či špatnou funkcí připojení na tyto stránky. Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investičních instrumentů nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální tržní hodnota investičních instrumentů a majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není nikdy zaručena plná návratnost původně investovaných finančních prostředků. Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy měn, které mohou tyto výnosy dále zvyšovat ale i snižovat. Některé sledované nebo jim odvozené finančními instrumenty a trhy mohou být velmi kolísavé a investoři mohou utrpět významné a nevratné finanční ztráty. Je doporučeno vždy vyhledat kvalifikovaného investičního nebo bankovního poradce. Alokace finančních investic musí být vždy konkrétně a individuálně posouzena kvalifikovaným finančním poradcem v kontextu celkového majetku investora, jeho rizikových preferencí, jeho případných pasiv a závazků, jeho investičního horizontu a také na základě jeho předchozích zkušeností v oblasti kapitálových investic.

Jakékoliv užití těchto stránek pro jinou než osobní potřebu (reprodukce těchto stránek, včetně opisování a pořizování kopií nebo jiného publikování) nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu provozovatele - společnosti MONECO spol. s r.o. Jakékoliv zásahy do provedení těchto stránek a jakékoliv využití obsahu těchto stránek k činnosti jiné, než prohlížení, čtení a užití pro osobní potřebu prohlížejícího je zakázáno a je považováno za zásah do práv provozovatele – společnosti MONECO spol. s r.o.

Je-li obsah stránek převzat ze zdrojů Standard & Poor’s či třetích zdrojů, je duševním vlastnictvím těchto zdrojů a jakékoliv kopírování, rozšiřování či jiné užití pro jinou než osobní potřebu je zakázáno bez písemného souhlasu těchto vlastníků. Současně tito vlastníci neodpovídají za jakékoliv škody, vzniklé na základě použití těchto zdrojů.

MONECO, spol. s r.o. neodpovídá za obsah cizích stránek, na které se lze připojit prostřednictvím těchto stránek, nebo které jsou ze stránek MONECO, spol. s r.o. přístupné.

MONECO, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, aktuálnost a úplnost informací, uveřejněných na této stránce, ani za eventuální škody, přímé či nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním těchto stránek, nebo z důvodů nefunkčnosti těchto stránek, nebo z nemožnosti se na tyto stránky připojit. Za způsob a obsah reklamy třetích osob na těchto stránkách odpovídají tyto osoby, nikoli provozovatel MONECO, spol. s r.o.

Sdělí-li uživatel provozovateli těchto stránek za účelem zasílání informací či vytvoření kontaktu svá osobní data, nebude MONECO, spol. s r.o. tato data zpracovávat pro jiné účely, než byla poskytnuta, zaručuje jejich zabezpečení před zneužitím třetími osobami a bez výslovného souhlasu uživatele je neposkytne dalším osobám. Uživatel akceptací těchto podmínek dává provozovateli výslovně souhlas k použití poskytnutých dat (a e-mailové adresy) pro zasílání obchodních sdělení a marketing společnosti MONECO, spol. s r.o. Uživatel má právo odepřít další souhlas se zasíláním obchodních sdělení, formou v tomto obchodním sdělení uvedenou.

Jakékoliv informace, které uživatel zašle provozovateli elektronickou formou, nejsou zabezpečeny před třetími osobami (kódovány). Je na rozhodnutí uživatele, zda bude zasílat elektronickou poštou informace, jejichž obsah považuje za důvěrný a na jejichž utajení před třetími osobami má zájem. MONECO, spol. s r.o. neodpovídá za jakékoliv škody, přímé či nepřímé, vzniklé uživateli v důsledku úniku těchto informací během elektronického přenosu.


Tyto podmínky jsou vůči všem uživatelům těchto stránek účinné dnem jejich uveřejnění na těchto stránkách. V případě, že s nimi nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky.

Soubory Cookies

Co to jsou soubory cookies?
Soubory Cookies jsou malé datové soubory, které mohou být do prohlížeče www stránek odesílané při návštěvě webových stránek a uloženy do vašeho zařízení (počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek a často se využívají pro analýzu chování uživatelů na webu. Jejich použití lze zakázat ve většině internetových prohlížečů.

Jak MONECO využívá soubory cookies
Používáme soubory cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, statistické účely a pro sledování způsobu, jakým procházíte náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonalovat a webové stránky vám lépe přizpůsobit. Nepoužíváme soubory cookies, které zpřístupňují informace uložené na vašem pevném disku nebo poškozují či jinak ohrožují váš počítač. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookies.

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Domácí akcie lákají


Obrázek aktuálně Průměrná váha akcií v portfoliích investorů z daných regionů


Čínská poptávka a růst zemí


Obrázek aktuálně Očekávaný dopad zpomalení poptávky v Číně na HDPDoporučujeme

Jak je to s těmi ETF?
Stále rostoucí popularita ETF, která je čím dál více patrná i v ČR, přirozeně znamená, že se o tomto tématu stále častěji diskutuje. Střetávají se názory zastánců stock pickingu se zastánci indexového investování.

Svérázné Dluhopisy Republiky
Ministerstvo financí nedávno s poměrně velkou slávou představilo nové „spořící“ dluhopisy s tím, že emise ponese vznosný název Dluhopisy Republiky.

Exotická ETF a jejich rizika
ETF jsou stále populárnějším produktem. Část z nich se ale již od „původního záměru“ vzdálila a stále větší počet inverzních a pákových ETF může značit problém.

Dividendy jsou důležité
Každý akciový index má vyšší výkonnost v dividendové než cenové verzi díky efektu reinvestování dividend. Ten je podstatně silnější u indexů pro Austrálii a Evropu než pro Japonsko a USA.